TFs stadgar

§ 1 Föreningens firma 

Föreningens firma är Tillväxt Frostviken.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att utveckla samhällsservice samt att skapa förutsättningar för utveckling, inflyttning och en ökad besöksnäring till Frostviken.

Föreningen ska uppfylla ändamålet genom att samla regionens näringsliv, kommun och övriga aktörer.

§ 3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Gäddede i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den fysiska eller juridiska person som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften, som ska täcka löpande utgifter, beslutas av årsmötet. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Årsmötet utser för en tid av två år ordinarie ledamöter. Vid första årsmötet utses 4 ordinarie ledamöter för en tid av två år och resterande ordinarie ledamöter för en tid av ett år. Suppleanter utses för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge verksamhetsberättelse och årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 5 ordinarie styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 5 av styrelsens ordinarie ledamöter eller suppleant är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

Föreningens firma tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer inom 2 månader efter räkenskapsåret.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av föreningens revisorer. Revisorerna ska senast 1 månad före årsmötet till styrelsen avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Årsmötet, vilken är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Motion skall vara styrelsen till handa senast 14 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av dagordning. 

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-              

          /räkenskapsåret.

7.   Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan och förslag på budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Val av styrelse inklusive suppleanter

12. Val av revisorer inklusive suppleanter

13. Val av valberedning inklusive suppleanter 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs ett enkelt beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett årsmöte kan vara ett extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem, som styrelsen och förslagen skall finnas med i kallelsen till årsmötet och/eller extra årsmöte.

§ 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning

Medlem får av styrelsen uteslutas ur föreningen då medlem försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen har haft möjlighet att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I besluten skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet. 

§ 17 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöten, varav ett årsmöte kan vara extra årsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas eller fördelas enligt beslut av årsmötena.